Diskusní list - artikuly liberální pravicové politiky

Zamčeno
admin
Site Admin
Příspěvky: 8
Registrován: 08 črc 2020 16:23

Diskusní list - artikuly liberální pravicové politiky

Příspěvek od admin »

Admin: Toto téma je uzamčené a upravovat ho může pouze admin. Připomínky k níže sepsanému Diskusnímu listu naleznete zde. Vaše názory mohou napomoci k vytvoření finální definice liberální politiky.

Liberální fórum (dále jen LF)
Artikuly
Východiska, důvody vzniku, cíle a plánované aktivity LF
Navazujeme na politické postoje liberálně-konzervativních politických subjektů, především ODS. Chceme se podílet na vládních i samosprávních řešeních v aktuálním politickém dění a hledat přirozené partnery jak mezi jednotlivými osobnostmi, tak mezi politickými subjekty napříč politickým spektrem.
Chceme vytvořit stálé fórum, vytvářet politické komentáře a podávat návrhy řešení. Pravidelně definovat liberální recepty v aktuálním politickém dění jak v místní, tak i mezinárodní politice. Využívat ke komunikaci sociální sítě a další mediální kanály. Pořádat pravidelné konference a pracovní setkání. Nastolit liberální témata ve veřejném prostoru a v pozitivním smyslu ovlivňovat veřejné mínění.

Artikuly
OKRUH: Liberální demokracie a stát
 • ODS/liberálně-konzervativní demokracie je kulturně založena na humanismu, křesťanských hodnotách a lidských právech, je otevřená co nejvyšší formě osobní svobody. Věří moudrosti voličů a obyvatelstva obecně. Věří, že dostatek svobody člověka vede přirozeně k zodpovědnému, "dospělému" chování, k jeho toleranci a osobní angažovanosti ve společnosti.
 • Je nutné zopakovat a v některých ohledech redefinovat premisy fungování právního státu a konceptu spravedlnosti. Jednou z úloh LF je vrátit důvěru společnosti v rovný přístup k právu a jeho vymahatelnosti.
 • Říkáme důrazné „ne“ policejnímu státu či jiným druhům kontrolované demokracie.
 • Prosazujeme profesionální řešení veřejných věcí - tzv. evidence based policy (politika postavená na faktech). Tam, kde je na základě evidence based policy zdokumentováno např. poškozování zdraví společnosti, jsou zásahy státu nutné, ale nelze je aplikovat plošně jako prevenci pro všechny lidské činnosti.
 • Za klíčovou považujeme otevřenou debatu a podporu co nejširší plurality názorů, a to včetně podpory spolupráce s demokratickými politickými oponenty a co nejsvobodnějšího přístupu k informacím.
 • Prosazujeme minimalizaci státu – nešikanující, účinný, ale malý stát – okamžité snížení rozbujelého státu a jeho moci. Přenesení některých činností a pravomocí státu co nejníže do samospráv a co nejblíže k občanům. Standardní a systematická spolupráce se strukturami mimo státní zřízení, které jsou postaveny na potřebách občanů, tj. s privátním sektorem, s občanskými iniciativami, s neziskovými organizacemi, výzkumnými pracovišti, jednotlivými odborníky apod.
 • Oproti víře v silný, velký, vše obsahující a vše řešící stát, nebo dokonce v nově definovaný “firemní stát”, nabízí liberální pohled na stát maximální pozitivní motivaci občanů: místo množství pravidel, zákonů a podzákonných norem (které apriori předpokládají potřebu netolerantního zacházení se svými občany až na hranici šikany) nabízí liberální stát úlevy tam, kde se občané chtějí angažovat, chovat se zodpovědně, platit daně a vytvářet pozitivní prostředí pro osobní i společenský rozvoj, a to jak v oblasti ekonomiky, tak v oblasti vzájemné pomoci a také v oblasti vzdělávacího systému, kultury apod.

OKRUH: Ekonomická svoboda, právní stát, mezinárodní kontext
 • Ekonomická svoboda. Právo na soukromé vlastnictví a jeho rozvoj je právo nezcizitelné.
 • Minimalizace regulací a překážek v rozvoji svobodného podnikání, především s ohledem na malé a střední podnikatele.
 • Pozitivní motivace zaměstnavatelů, kteří vytváří nová pracovní místa, podporují zaměstnávání znevýhodněných obyvatel a hledají řešení šetrná k životnímu prostředí.
 • Důrazné „ne“ špatné praxi - státní aparát, který dělá apriori ze všech subjektů „podezřelé”; příkladem může být EET a kontrolní hlášení DPH, daně zaměřené na konkrétní firmy, diferencované zdanění alkoholu či hazardu a jiných komodit, množství kontrol dopadajících na nejpoctivější apod.
 • Posilování příkladů dobré praxe - úlevy na daních tam, kde se v ekonomické aktivitě komerční/privátní subjekt chová společensky prospěšně. Dobrým příkladem může být tzv. sociální plnění firem, které odebírají zboží od sociálních firem či samotný vznik sociálních firem, mohou to být také daňové asignace do prostředí pomoci spoluobčanům či kultury, sportu a další. Oproti uhlíkovým a jiným daním nebo neflexibilnímu a zastaralému systému dotací, bychom měli poskytovat výrazné daňové úlevy při zodpovědném chování firem, a to nejen v těžkém či energetickém průmyslu, ale také například v zemědělství. V tomto smyslu podporujeme také firemní CSR programy a daňové asignace.
 • Prosazujeme otevřenou a svobodnou debatu nad aktuálními národními i globálními tématy. Hledáme inovativní a na faktech postavená řešení. Podporujeme liberálně demokratická témata a právní přístup ke spravedlnosti na mezinárodní scéně.
 • V mezinárodních vztazích a mezinárodní politice LF hledáme přirozené partnery z liberálně demokratických zemí, avšak s respektem vůči jiným kulturním kontextům.
 • Podporujeme setrvání členství v EU ve stávající podobě a současně podporujeme některé nutné reformy navrhované ODS ve smyslu minimalizace byrokracie. Současně vnímáme jako nezbytné opět nastolit debatu pro a proti přijetí Eura. Toto rozhodnutí musí stát na základě cost-benefit analýzy či na dalších typech potřebných analýz, ne na základě ideologických premis.

OKRUH: Osobní svobody, lidská práva, svobodný prostor pro život i podnikání, menšiny
 • Lidská práva a osobní svobody jsou nezcizitelné. Jsou základním motivem angažovanosti občanů. Liberální fórum zásadně vystupuje proti sledování soukromých životů občanů a proti tendencím rozšiřovat pravomoci policie nad rámec rovnováhy mezi soudním a policejním systémem. Stavíme se za udržení osobních svobod proti tendencím jakéhokoliv typu alarmismu (příklad teroristické hrozby vs. omezení osobních svobod) apod.
 • Lidská práva a osobní svobody předpokládají občanskou toleranci a občanskou zodpovědnost k tématům jako jsou životní prostředí, chudoba, sociální a zdravotní potřeby spoluobčanů či mezinárodní solidarita.
 • Prosazujeme svobodný prostor pro podnikání i pro osobní život. Osobní svoboda a vzájemná tolerance není slabostí, ale předností. To musí platit ve smyslu respektu k jednotlivcům, současně to ale nesmí vést k „obrácené šikaně“.
 • Hledáme a prosazujeme recepty v otázce všech typů menšin tak, aby byla zachována co největší míra svobod a možností spravedlivých rovných příležitostí. Současně odmítáme nesvobodnou, jednostrannou či šikanující diskuzi jednoho názorového spektra. Musí být zachováno základní právo vyjadřovat se svobodně a navrhovat řešení z různých úhlů pohledu.

OKRUH: Občanská společnost, sociální a zdravotní témata
 • Podpora občanské společnosti.
 • V oblasti sociálně-zdravotní pomoci liberální fórum nabízí řešení vycházející z co největší podpory občanských iniciativ a komunitní spolupráce. Recepty liberální platformy v této oblasti stojí na evidence based politice a cost-efektivitě. Sociální a zdravotní služby musí být dostupné a dostatečně variabilní. Je třeba lépe a úzce vydefinovat liberálně-konzervativní recepty pro oblasti školství, kultury, sportu a zdravotně-sociální pomoci tak, aby počítaly s dalšími výzvami, které nás v následujících letech čekají.
 • Neziskový, nestátní a občanský sektor má v sociální politice nezastupitelnou roli. Po vzoru jiných liberálních politik je třeba nastavit jiný než dotační systém financování pomáhajících služeb obyvatelstvu.
 • Zdravotnický systém musí umožnit větší variabilitu a ukázku cost-efektivity. V tomto smyslu je potřeba přehodnotit systém zdravotního pojištění a umožnit vznik neziskových nebo malých soukromých nemocnic. Současně je třeba významně v mnoha situacích propojit sociální služby se zdravotním systémem.
 • Podporujeme snížení počtu ministerstev, ale především v oblasti zdravotně-sociální upozorňujeme na nebezpečí umělého rozdělování této agendy proti prospěchu potřebných.
 • Neopomíjíme témata seniorů, jak v oblasti zdravotně-sociální pomoci, nebezpečí vyloučení a fatální samoty, tak v oblasti důchodového zabezpečení. V tomto smyslu podporujeme co nejdelší aktivní život, komunitní péči a vzájemnou pomoc, ale také podporu firemních „důchodových“ benefitů apod.

OKRUH: Životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, město versus venkov
 • Ochrana přírody a krajiny a rovnováha mezi zájmy ekonomiky a ochranou přírody je znakem dobrých hospodářů. LF si uvědomuje závažnost změn v životním prostředí, a to včetně změn způsobených významnou měrou člověkem.
 • Podporujeme koncept trvale udržitelného rozvoje.
 • Je třeba lépe vydefinovat liberálně-konzervativní recepty pro oblast životního prostředí tak, aby reflektovaly společenské a technologické změny posledních desetiletí a byly připraveny na výzvy, které nás v následujících letech čekají.
 • Liberální demokracie není jen pro lidi z velkých měst, cílem LF je i zásadní rozvoj venkova. Podporujeme co nejkvalitnější podmínky a atraktivitu života na venkově, co největší míru samostatného rozhodování na úrovni samospráv, občanského života venkova a podnikání mimo velká města.


Wikipedie - Liberalismus (latinsky liber svobodný, liberalis svobody se týkající, svobodomyslný) je politický směr nebo také filosofický pohled, který stojí na tom, že svoboda je prioritní politická hodnota. Tato ideologie původně vznikla v 17. století v Anglii a má kořeny v evropském osvícenství. V různých oblastech světa se však liberalismus dále vyvíjel odlišně, a proto může mít slovo „liberalismus“ celou řadu významů v závislosti na kontextu a regionu.

Zamčeno